Uw privacy en onze cookies

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoon­lijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoons­gegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doel­einden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Het opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als u daartoe het initiatief neemt door het invoeren van deze informatie bij een van de volgende mogelijkheden:

  • Communicatie via het contactformulier;
  • Het aanmelden voor ontvangst van onze digitale nieuwsbrief;
  • Het opvragen van meer informatie naar aanleiding van een uitgevoerde Glasvezel Scan;
  • Het opvragen van meer informatie naar aanleiding van een uitgevoerde Postcode Check;
  • Het doorsturen van een artikel op onze website via de functie Stuur dit artikel door.
  • Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoe­ring van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Stichting Glasvezel Gemeente maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescher­ming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

De tijdelijk geplaatste cookies van de website van Stichting Glasvezel Gemeente zorgen er voor dat u als bezoeker gebruik kunt maken van handige tools zoals onze online glasvezel Postcode Check en de Glasvezel Scan. Deze cookies worden automatisch gewist zodra u uw browser afsluit. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en alleen bevoegde medewerkers van Stichting Glasvezel Gemeente hebben toegang tot de cookies. Om de informatie op de site verder af te stemmen op de behoefte van onze bezoekers, wordt er een cookie van Google Analytics geplaatst. Wij maken geen gebruik van tracking cookies om het gedrag van individuele bezoekers te volgen.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van inter­actieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kie­zen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookie­verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoons­gegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Stichting Glasvezel Gemeente vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Stichting Glasvezel Gemeente verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vul­len of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@glasvezelgemeente.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via (085) 485 93 89 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vanzelfsprekend helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over de inhoud van onze website

De op onze internetpagina’s verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De algemene voorwaarden voor dienstverlening zijn van toepassing op alle aanbie­dingen en overeenkomsten van Stichting Glasvezel Gemeente in het kader van haar dienstverlening aan derde(n). Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Glasvezel Gemeente kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting Glasvezel Gemeente en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Stichting Glasvezel Gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onder­houden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van de leveranciers.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Stichting Glasvezel Gemeente omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.


Glasvezel Scan
Breedband voor bedrijven, burgers of meteen voor iedereen? Ontdek de kansen binnen uw gemeente!
Postcode Check